Podmienky pre používateľov webovej stránky (www.prefer.sk)

Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky je: LORE s.r.o., sídlo: Škultétyho 1, 036 01 Martin, IČO:51300028 , DIČ : 2120661147 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 69207/L(ďalej len „Prevádzkovateľ“, „prefer.sk“). Prevádzkovateľ je držiteľom doménového mena „prefer.sk“, je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov.

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.prefer.sk (ďalej len „Užívateľ“).

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka www.prefer.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach prefer.sk.

2.3 Aby Užívateľ mohol webovú stránku prefer.sk využívať, musíte najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidla a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie túto Službu využívať.

3 Užívateľský obsah

3.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

3.2 Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

3.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

3.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi. Príspevky sú kontrolované, len ak autorom je označený „prefer team, prefer“.

4 Duševné vlastníctvo/autorské práva

4.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka prefer.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

4.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov vo fóre prefer.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

4.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.
nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.
nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.
v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majitela autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

Porušenie autorských práv, alebo iných práv

5.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, nahláste tento obsah na prefer@prefer.sk

Obsah na našich serveroch

6.1 Portál prefer.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori a/alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojmi prevádzkovateľa portálu prefer.sk.

6.2 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

Odkazy
7.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

7.2 prefer.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

8 Práva a povinnosti užívateľa

8.1 Užívateľ berie na vedomie, že na prefer.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:
– Propagovať násielie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, – Odosielať príspevky s erotickým obsahom,
– Propagovať detskú pronografiu,
– Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
– Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,
– Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlié správy o treťom subjekte.

9 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

9.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

9.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvedneých na webovej stránke.

10 Zmena pravidiel

10.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.